देवर्शी गोत्रीय रानाभाट बन्धुहरुको कुलपुजा भाट्खोला स्याङजामा सम्पन्न - Khoz MediaKhoz Media