तपस्यी बोमजनले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै निवेदन पेश - Khoj MediaKhoz Media