कोरोना भाइरसको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटियो। हामी सबैजना सुरछित रहौ - Khoz MediaKhoz Media