३६ गुम्बाका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त ध्यान आकृष्ट पत्र - Khoz MediaKhoz Media